అరుగు

arugu0010

ఈ అరుగు మీద అందరు ఎండా బన్నెంక కుచ్చోని ప్రపంచ రాజకీయాలు మాట్లాడుతూ సాలాట, పులిజూదం అడుతుంటారు …అక్కడ ఎన్నో జ్ఞాపకాలు

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *