ఊరు వదిలిన రోజు….

నేను  ఎక్కిన  మా ఊరి  బస్సు   …  హైదరాబాద్ వైపు చీకటిని చీల్చుకుంటూ వెళుతోంది..
బస్సులో చీకటి   …   చీకటిలో నేను..
మా బస్సు వెనక చీకటి లో
వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళి పోతున్న మా ఊరు.
………..

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *