మా నాయన కనిపించాడు

 

 ఈ రోజు రాత్రి మా నాయన నాకు కలలో కనిపించాడు. దాదాపు ముప్పయి అయిదు సంవత్సరాల క్రితం నేను మా నాయన ఉన్నఇంటిలో పడుకుని ఉన్నాడు. (ఇప్పుడు ఆ ఇళ్ళ ఆనవాలు కూడా లేదు) నా గంజిబువ్వ కథలో ఆ ఇళ్ళు గురించి రాశాను. మంచంమీద పడుకుని ఉన్నాడు. నేను నా ఇప్పటి నా సావాసగాళ్ళు (ఎవ్వరో స్పష్టత లేదు) మా ఇంటికి రాత్రి పూట వెళ్ళాము. మా
కుక్క నన్ను చూసి నా దగ్గరగా వచ్చింది. మా నాన్న ఈ అలికిడికి లేచాడు. నాతో వచ్చిన నా సావాసగాళ్ళు ఆయనతోమాట్లాడారు. నేను పక్కనే కూర్చున్నాను. నా తల నిమిరారు. తరువాత సూరుకింద గోడకు వేలాడతీసిన చిన్న అద్దంలో నా తలదువ్వుకున్నాను. దాని తరువాత బయలు దేరి వచ్చేశాము. మా నాయన జీవించి ఉన్నాడనే బరోసా నాకు నిద్ర నుండి మెలుకువవచ్చే వరకు ఉంది. నిద్ర లేచిన తరువాత మా నాన్న లేడు అనే నిజం తెలిసి గుండె చెరువు అయింది. ఏడుపు వచ్చింది బాగాఏడ్చాను.

 

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *