మా బంగళా ఫోటో

ఈ మధ్యనే మా బంగళా ఫోటో దొరికింది. ఒకప్పుడు ఈ బంగళా ఉన్న స్థానంలో దాని ఆనవాలు కూడా లేదు. ఈ ఫోటో చూపి ఒకప్పుడు ఇది ఉండేది అంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఈ ఫోటోతో  మాకు ఎంతో అనుబంధం ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ లో నేను చదువుకున్నాను. నా బాల్యందాదాపు ఇక్కడే గడిచింది

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *