స్త్రీ…. పురుషునికి సందిచ్చిందా

chalam
స్త్రీ ఒక మాట వల్ల,చూపు వల్లా పురుషునికి సందిచ్చిందా….ఇక అతని అధికారానికి, కోరికలకి, విన్నపాలకి అంతం ఉండదు. అసలు పర్యవసానం అక్కర్లేని స్త్రీ మొదటినించి విముఖంగానే ఉండాలి……నిప్పు వలె ఉండాలి.
-చలం

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *