నేను కన్ను తెరచిన చోటు

ఇది నేను పుట్టి పెరిగిన స్థలం ఈ ఫొటో ఎడమ వైపు ప్రారంభం వెనుక ఒక ఇళ్ళు ఉండేది. అక్కడ పుట్టానట.. ఈ మైదానంలో చాలా చెట్లు ఉండేవి.. కాల క్రమేణా అవన్నీ కనుమరుగు అయ్యాయి…. నా జ్ఞాపకాల్లో చెరిగి పోనిది చర్చి ఒక్కటే…... Read more »

తంగేడు పూలతో తల్లి జ్ఞాపకం

తంగేడు పూలు లేత కాయల కూర మేహమును, క్రిమిరోగమును, సర్వప్రమేహములను, మూలవ్యాధిని హరించును; దప్పిక నణచును; నేత్రములకుమేలుజేయును; అతిమూత్రరోగులకు పథ్యముగ నుండును.తంగేడు పూల రెమ్మల కషాయం మధుమేహానికి దివ్యౌషదం. పరగడపున 15 రెమ్మలను గ్లాసుడు నీళ్ళతో మరగింఛి ఛల్లార్ఛి సేవింఛాలి. సేవనం తర్వాత ఒక... Read more »