గంజిబువ్వ కథ

[ఈ కథ 06 మార్చ్ 2011 సాక్షి దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించబడింది.] శెంప మింద, శెవి మింద నీళ్ళ సుక్కలు తపక్ తపక్‌మని పడతాంటే, మాంచి నిద్దర్లో వున్నె నేను ఉలిక్కిపడి లేసి కూచ్చుంటి. కూచ్చుంటే ఇంగొక పక్క నుండి పడతాండయి. అట్టిట్ట... Read more »