నేను కన్ను తెరచిన చోటు

ఇది నేను పుట్టి పెరిగిన స్థలం ఈ ఫొటో ఎడమ వైపు ప్రారంభం వెనుక ఒక ఇళ్ళు ఉండేది. అక్కడ పుట్టానట.. ఈ మైదానంలో చాలా చెట్లు ఉండేవి.. కాల క్రమేణా అవన్నీ కనుమరుగు అయ్యాయి…. నా జ్ఞాపకాల్లో చెరిగి పోనిది చర్చి ఒక్కటే…... Read more »