నేను చేసిన నాటు కోడి పులుసు

[youtube 7KGPEiUitRE] నాటు కోడిపులుసు… అలసంద వడలు రాయలసీమలో కనుమ పండుగ నాడు ప్రతి ఇంటా చేసుకుంటారు. ప్రపంచీకరణ తరువాత పల్లె జీవితాలు మారి పోయాయి. నా చిన్న తనంలో కట్టెలతో పొయ్యి మీద వంట చేసేవారు. మట్టి పాత్రలు వాడే వారు. ఈ... Read more »