నా అక్షరాభ్యాసం ఓ జ్ఞాపకం

నన్ను బడికి పంపిన రోజు నాకు బాగా గుర్తు…ఆరేండ్లకో ఏడేండ్లకో….తెల్దు గాని ఉతికిన గుడ్డలు వేసి నెత్తికి ఆందం పెట్టి తల దువ్వి…ఒక పలక… ఒక కొత్త బలపం కొనిచ్చి మా నాయన నన్ను బడికి పిలసక పోయినాడు.. ఒకటో తరగతిలో చేర్పించినాడు మానాయన... Read more »